Monografie, učebnice a skriptá

Image

Plavebné právo

Autori: Andrea Maternová & Andrej Dávid

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2022.

Táto publikácia si kladie za cieľ priblížiť právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, prevádzkovania a výkonu vodnej dopravy, či už vnútrozemskej alebo námornej. Právne predpisy v tejto oblasti je možné rozdeliť na medzinárodné a národné, podľa predmetu úpravy na  predpisy upravujúce námornú plavbu a vnútrozemskú plavbu a aplikácia v podmienkach  SR.

Štruktúra publikácie je logicky rozdelená podľa významnosti právnych predpisov – v úvode definuje základné námorné dohovory, pričom uvádza aplikáciu jednotlivých predpisov v podmienkach legislatívy SR. Veľmi podrobne sú analyzované a charakterizované najvýznamnejšie zákony vodnej dopravy SR (zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a zákon č. 435/2001 Z. z. o námornej plavby). V publikácií sú taktiež popísané ostatné nariadenia, vyhlášky a smernice upravujúce problematiku vodnej dopravy.

Image

Prepravy intermodálnych nákladových jednotiek v relácii
juhovýchodná Ázia a stredná Európa

Autori: Andrej Dávid & Lukáš Hanšút & Michal Turek

Vydala: Vysoká škola logistiky o. p. s., Přerov, 2021

Predmetom vedeckej monografie pozostávajúcej zo šiestich kapitol  je preprava intermodálnych nákladových jednotiek v relácii juhovýchodná Ázia a stredná Európa. Vedecká monografia pozostáva z teoretických východísk, zo súčasného stavu až po návrh metodiky prepravy kontajnerov medzi Áziou a Európou s použitím metódy multikriteriálneho rozhodovania. V závere monografie sa autori zaoberali dopadom ochorenia COVID 19  na sektor námornej dopravy v priebehu roku 2020.  Pri tvorbe monografie autori vychádzali  z vlastných vedeckých a výskumných aktivít na uvedenú problematiku, ktoré boli realizované medzi rokmi 2010 až 2020.

Image

Zasielateľstvo

Autori:  Jozef Gnap & Miloš Poliak & Jarmila Sosedová & Juraj Jagelčák

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2021.

Vysokoškolská učebnica je určená najmä pre študentov študijného programu „Zasielateľstvo a logistika“, ale aj ďalších študijných programov a ostatnej  odbornej verejnosti na doplnenie aktuálnych odborných poznatkov. Je v nej uvedený celý rad prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z riešenia praktických zasielateľských úloh. Autori sa snažili zhrnúť do tejto učebnice základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto oblasti. Hneď treba uviesť, že táto učebnica neobsahuje - vzhľadom na jej obmedzený rozsah - komplexný súhrn poznatkov, ktoré si podnikanie v zasielateľstve vyžaduje. Sú to poznatky z obchodného a pracovného práva, obchodného a finančného riadenia podniku, dopravnej geografie, informačných technológií, obstarávanie železničnej, leteckej a kombinovanej dopravy atď. V tomto 3. aktualizovanom a čiastočne doplnenom vydaní autori reagovali na zmeny od doby 2. vydania, a to najmä niektoré zmeny v colných postupoch, hlásenia Intrastat, nové dodacie doložky Incoterms® 2020, požiadavky na bezpečnosť zasielateľských služieb a zmeny v legislatíve atď.

Image

Bezpečnostné postupy pri vzniku mimoriadnych udalostí
vo vnútrozemskej plavbe

Autori: Andrea Galieriková (Maternová) & Andrej Dávid

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2020.

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá procesom vzniku a riešenia mimoriadnych udalostí vo vnútrozemskej plavbe. Definuje základné pojmy a legislatívu z oblasti vodnej dopravy a krízového manažmentu a taktiež identifikuje faktory, ktoré ovplyvňujú vznik mimoriadnych udalostí na vodných cestách. Učebnica ďalej definuje riziká vo vnútrozemskej plavbe, ustanovuje postupy po vzniku mimoriadnej udalosti a obzvlášť dokladne sa venuje problematike environmentálnych havárií, ich predchádzaniu a riešeniu v podmienkach vnútrozemskej plavby.

Image

Vodné cesty

Autori: Andrej Dávid

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2019.

Vodné cesty, prístavy a plavidlá patria medzi základné časti vnútrozemskej vodnej dopravy. Pre jej správne fungovanie je potrebné, aby štát disponoval dostatočne hustou riečnou sieťou pretekajúcou priemyselnými a obchodnými časťami krajiny. Predmetom učebnice je súčasné postavenie vnútrozemskej vodnej dopravy, ich klasifikácia, rozdelenie a technicko-prevádzkové vlastnosti, vodné cesty sveta vrátane vodných ciest Slovenskej republiky.

Image

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Autori: Tomáš Kalina & Martin Jurkovič & Tomáš Skrúcaný

Vydala: Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2018.

Zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky strojov a zariadení plavidiel sa vykonáva periodickými a plánovanými prehliadkami a opravami. Úlohou diagnostiky a údržby lodí je zabezpečiť kvalitné a odborné ošetrovanie, údržbu a opravy plavidiel. Správnou metodikou technickej diagnostiky sa dosiahne optimálna životnosť a spoľahlivosť prevádzky pri dodržaní stanovených podmienok technického stavu a pri vynaložení primeraných nákladov počas doby prevádzky plavidla.

Vysokoškolská učebnica „Diagnostika a údržba lodných zariadení“ slúži ako učebný text pre študentov 1. a 2. stupňa v rámci študijného programu vodná doprava, ale aj pre všetkých nadšencov lodí.

Image

Vnútrozemské prístavy

Autori: Andrej Dávid

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2017.

Predmetom vysokoškolskej učebnice sú vnútrozemské prístavy, ich rozdelenie, základné časti, technické vybavenie a technológie prekládky, prekládková kapacita prístavu, jeho rozmery, charakteristika prekladaných nákladov, dunajské a slovenské prístavy medzinárodného významu.

Image

Teória lode

Autori: Jaromír Klepoch& Tomáš Kalina & Martin Jurkovič & Peter Piala

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2016.

Teória lode je pojem úzko spojený s lodným staviteľstvom. Zahrňuje hydrostatiku a hydrodynamiku plavidiel. Hydrostatika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá podmienkami plávania, stability a nepotopiteľnosti lodí. Hydrodynamika je spojená s javmi súvisiacimi s odporom prostredia pri pohybe plavidla, propulziou a manévrovateľnosťou.

Vysokoškolská učebnica „Teória lode“ slúži ako učebný text pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia v rámci študijného programu vodná doprava, ale aj pre všetkých nadšencov lodí.

Image

Ložné a skladovacie operácie v podniku

Autori:  Iveta Kubasáková & Marián Gogola & Juraj Jagelčák & Marián Šulgan & Jarmila Sosedová 

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2015.

Vysokoškolská učebnica  približuje problematiku manipulácie s materiálom vo výrobnom procese, približuje technológiu ložných a skladovacích operácií, manipulačné zariadenia používané v závodnej doprave, skladovom a obalovom hospodárstve, ale aj problematiku balenia a ochrany tovaru vrátane nebezpečných vecí pred poškodením počas prepravy. Publikácia je určená študentom F PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj ostatnej odbornej verejnosti venujúcej sa danej problematike.   

Image

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Autori:  Iveta Kubasáková & Marián Gogola & Juraj Jagelčák & Jarmila Sosedová & Marián Šulgan

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2016.

Cieľom vysokoškolskej učebnice je zhrnúť poznatky a skúsenosti autorov do komplexného materiálu o manipulovanom tovare, mechanizačných prostriedkoch a zariadeniach na jeho efektívnu manipuláciu, ako aj na systémy jeho skladovania, ochrany a ďalšie relevantné oblasti súvisiace s tovarom a jeho manipuláciou. Publikácia je určená najmä pre študentov F PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline ako pomôcka pri osvojovaní si vedomostí z oblasti tovaroznalectva a manipulácie s materiálom, ale môže poskytnúť cenné informácie i odborníkom z praxe, najmä z dopravných a zasielateľských firiem.

Image

Zasielateľstvo

Autori:  Jozef Gnap & Miloš Poliak & Jarmila Sosedová & Juraj Jagelčák

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2011.

Vysokoškolská učebnica je určená najmä študentom študijného programu „Zasielateľstvo a logistika“, ale aj ostatnej odbornej verejnosti na doplnenie aktuálnych poznatkov z problematiky obstarávania prepravy nákladu. Obsahuje celý rad prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z riešenia praktických zasielateľských úloh. Prináša základnú problematiku zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto oblasti. Prináša poznatky z obchodného a pracovného práva, obchodného a finančného riadenia podniku, dopravnej geografie, informačných technológií, ale aj postupy obstarávania prepravy nákladu jednotlivými  módmi dopravy.

Image

Námorné kontajnery

Autori: Jzraj Jagelčák & Andrej Dávid & Peter Rožek.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2010.

Námorná kontajnerová doprava prepravuje väčšinu svetového tovaru a je úzko naviazaná na vývoj svetového obchodu, kde kolísanie obchodu má výrazný dopad na námornú dopravu. Veľkosť ponuky prepravných kapacít ovplyvňuje prepravné tak ako dopyt po prepravných službách vo vybraných destináciách. Námorní dopravcovia musia zvažovať množstvo faktorov pri tvorbe ceny za prepravu. V súčasnosti je veľmi komplikované orientovať sa v ponukách jednotlivých dopravcov, ktorí sa snažia odlíšiť spôsobom tvorby ceny zavádzaním rôznych položiek, ktoré sú súčasťou ceny a ktoré je ťažko porovnávať. Veľkosť ponuky prepravných kapacít ovplyvňujú lode, ktoré vykonávajú prepravy, lode, ktoré stoja pre nedostatok nákladu na prepravu, ďalej lode, ktoré sa očakávajú dostavať v lodeniciach v blízkom období a lode, ktoré sú určené na zošrotovanie. Veľkosť dopytu po prepravných službách určuje destinácie z a do ktorých smerujú veľké objemy tovaru.

Image

Európske dopravné koridory a Slovensko

Autori:   Jarmila Sosedová & Marián Šulgan & Vladimír Rievaj

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, 2010.

Cieľom monografie je sústrediť disponibilné vedecké poznatky o procese budovania európskych dopravných koridorov a o aktuálnych konceptoch a zámeroch  Slovenskej republiky v oblasti proporcionálneho rozvoja všetkých druhov dopravy s väzbou na spoločnú dopravnú politiku Európskej únie a v kontexte širšieho uplatňovania multimodality v doprave. Publikácia má vedeckej komunite poskytnúť ucelenú predstavu o  teoretických princípoch multimodálneho dopravného plánovania, ale aj o tých dopravných módoch, pre ktoré bola definovaná hlavná a doplnková sieť v rámci európskych multimodálnych dopravných koridorov s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja mobility, ponímanej ako dlhodobé zabezpečenie neustále narastajúcich prepravných potrieb spoločnosti v požadovanom čase a kvalite pri súčasnom znižovaní negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Image

Zasielateľstvo

Autori:  Jozef Gnap & Jozef Královenský & Miloš Poliak & Jarmila Sosedová 

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, 2005.

Vysokoškolská učebnica je určená najmä pre študentov študijného programu „Zasielateľstvo a logistika“, ale aj ďalších študijných programov a ostatnej  odbornej verejnosti na doplnenie aktuálnych odborných poznatkov z danej problematiky. Prináša základné informácie z oblasti  zasielateľstva, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto oblasti.

Image

Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy

Autori:  Alica Miklašová & Jarmila Sosedová

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2001.

Vysokoškolské učebnú texty sú určené študetom študijného programu „Vodná doprava“, ale aj odborníkom z dopravnej praxe, predovšetkým tým, ktorí sú profesijne spätí s problematikou vnútrozemskej vodnej dopravy. Skriptá  v ucelenej podobe prinášajú problematiku postavenia vodnej dopravy v dopravnej sústave, približujú dopravný a prepravný proces vo vodnej doprave, hlavné činnosti plavebného podniku a technicko-hospodárske ukazovatele prepravnej a prístavnej činnosti, prezentujú metodiku zostavovania nepretržitého grafikonu pohybu plavidiel a zásady normovania činnosti plavidla, ako aj ekonomické súvislosti a dôsledky zabezpečovania dopravného a prepravného procesu v podmienkach plavebného podniku.

Image

Obchodno-prevádzková činnosť vodnej dopravy

Autori:   Jarmila Sosedová

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline, 2007.

 

Učebné texty sa venujú prepravným podmienkam vnútrozemskej vodnej dopravy a vznikli ako súčasť prác grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky VEGA 1/3831/06 „Prepravne– právne podmienky vnútrozemskej plavby a ich ekonomické dôsledky pre dopravcov po vstupe SR do EÚ“. Sú určené predovšetkým pre študentov bakalárskeho štúdia odboru „Doprava“ – študijného programu „Zasielateľstvo a logistika“ a “Vodná doprava“ na F PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Skriptá môžu poslúžiť i všetkým tým podnikateľským subjektom, ktoré poskytujú alebo obstarávajú prepravné služby a chcú a bližšie oboznámiť s prepravne – právnymi podmienkami v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na transverzále Rýn – Mohan – Dunaj.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť