Profily absolventov

Uplatnenie absolventov

Možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia sú široké.  Absolvent môže nájsť uplatnenie  na všetkých úrovniach národných a medzinárodných  organizácií pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, zasielateľstva a logistiky, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest,  v oblasti cestovného ruchu , v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier a taktiež v dopravnom výskume. Absolventi inžinierskeho stupňa spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti pre podnikanie vo vodnej doprave v súlade so Zákonom o vnútrozemskej plavbe.

K dnešnému dňu štúdium na Katedre vodnej dopravy úspešne ukončilo viac než 480 absolventov, z ktorých mnohí zastávajú významné pracovné pozície a vykonávajú dôležité funkcie. Pozitívne príklady iste priťahujú a sú hodné nasledovania.

Za všetkých úspešných absolventov možno spomenúť napríklad Ing. Silviu Csöbökovú, ktorá pôsobí ako riaditeľka odboru vnútrozemskej plavby na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ing. Katarínu Mihalovičovú, ktorá zastáva funkciu riaditeľky divízie vnútrozemskej plavby na Dopravnom úrade v Bratislave, Ing. Veroniku Šamajovú, vykonávajúcu funkciu riaditeľky Česko–saských prístavov v Děčíne, Ing. Jozefa Moravčíka, ktorý je generálnym riaditeľom sekcie vodnej dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, či Ing. Mareka Považana, ktorý zastáva post predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa bratislavskej akciovej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava.

Profily úspešných "čerstvých" absolventov si môžete pozrieť tu:

Ing. Šimon Laurenčík

šimon

"Po piatich rokoch štúdia som úspešne ukončil inžiniera v roku 2018 na katedre vodnej dopravy v Žiline. Následne toho istého roku som nastúpil do štátnej služby na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave na sekciu vodnej dopravy ako hlavný štátny radca. Štúdium niečoho unikátneho ako je vodná doprava a zamestnanie sa po ukončení školy v odbore mi poskytlo možnosť podieľať sa na rozvoji vodnej dopravy v rámci Slovenskej republiky, ale aj možnosti cestovania do zahraničia. Vďaka štúdiu na katedre vodnej dopravy som nadobudol odborné vedomosti zo sveta dopravy a ziskal štartovací mostík do budúceho úspešného života." 

Ing. Peter Brezovský

brezo

Po úspešnom absolvovaní štúdia v roku 2015 na Katedre vodnej dopravy sa Peter zamestnal na pozícií dispečera v Osobnom prístave Bratislava.

Zatvoriť