Termíny

 

Zadávanie tém BP a DP

do 29.10. 2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku

najneskôr do 15. 4. 2022

Odovzdanie bakalárskej práce

25. 4. 2022

Odovzdanie diplomovej práce

2. 5. 2022

Oboznámenie sa s recenznými posudkami

do 20. 5. 2022 

Štátne záverečné skúšky

23. 5. 2022 - 3. 6. 2022

   Konzultácie so školiteľom

 

Jednou z povinností pri odovzdávaní záverečnej práce je absolvovanie minimálne 4 konzultácii so školiteľom. V konzultačnom formulári vedúci záverečnej práce potvrdí účasť na konzultáciách. Formulár je potrebné odovzdať spolu so záverečnou prácou vyučujúcemu predmetu Záverečná práca / Seminár k záverečnej práci. 

Kompletne vyplnený formulár budete odovzdávať spolu s ostatnými dokumentmi v deň odovzdania vašej záverečnej práce.

Materiály na vypracovanie záverečnej práce

Autor záverečnej práce je povinný spracovať záverečnú prácu v zmysle Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 14/2009-R z 1. septembra 2011 vrátane jeho príloh ako aj Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce.

Šablóna záverečnej práce KVD je spracovaná v súčinnosti s Metodickým usernením č. 56/2011. 

Ostatné náležitosti ako je obálka záverečnej práce či postup, ako tlačiť záverečnú prácu sú uvedené v dokumente Materiály na vypracovanie odovzdanie záverečnej práce

Po napísaní a tlači záverečnej práce je potrebné vyplniť prihlášku k štátnej skúške.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúceho Seminára k záverečnej práci, Ing. Andreu Galierikovú, PhD. (kancelária BF414) alebo mailom andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk 

 

Odovzdávanie záverečných prác počas mimoriadnej situácie na KVD UNIZA

Termín podania prihlášky na štátnu skúšku v Bc. aj Ing. štúdiu na FPEDAS je do 15. 4. 2022: https://kld.uniza.sk/images/Subory_Statnice/prihlaska_szs.pdf.
Do požadovaného termínu je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na ŠS na andrea.maternova@fpedas.uniza.sk 

Termíny odovzdania záverečných prác:

  1. študenti 1. stupňa Bc. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať bakalársku prácu najneskôr do 25. 4. 2022, kedy v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.
  2. študenti 2. stupňa Ing. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať diplomovú prácu najneskôr do 2. 5. 2022, kedy v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

V nadväznosti na súčasnú situáciu budú záverečné práce odovzdávané v elektronickej verzii k vyššie uvedenému dátumu zodpovednej osobe za štátne skúšky – ANDREA MATERNOVÁ, resp. v prípade potreby odovzdania výtlačku záverečnej práce v pevnej väzbe v súlade so štandardom Žilinskej univerzity v Žiline, bude stanovený termín, v ktorom budú môcť študenti zasielať pripravenú konečnú PDF verziu záverečnej práce do EDIS-Vydavateľstva Žilinskej univerzity v Žiline, kedy platbu za túto službu vykonajú prevodom v súlade so sadzobníkom EDIS-Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline. A ten následne zabezpečí doručenie nimi spracovanej záverečnej práce (výtlačku v pevnej väzbe) na dekanát FPEDAS najmenej 2 pracovné dni pred termínom štátnej záverečnej skúšky.

 

Ostatné dokumenty (jednu elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor), vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu (2 ks), potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému EZP (2 ks), vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce (1 ks), vyplnený a vedúcim podpísaný formulár o absolvovaní konzultácií s vedúcim práce (1 ks)), ktoré musia byť predložené spolu so záverečnou prácou pred vykonaním štátnej záverečnej skúšky, doručia študenti najneskôr v deň konania štátnej záverečnej skúšky (pred jej konaním) zodpovednej osobe pre štátne skúšky – ANDREA MATERNOVÁ.

 

Pokiaľ študent nesplní niektorú z podmienok a termínov stanovených v čl. 1 ods. 3 až 7 tohto príkazu, nebude môcť vykonať štátnu záverečnú skúšku v stanovenom termíne, lebo nebudú splnené všetky podmienky pre riadne vykonanie štátnej záverečnej skúšky.

 

Termíny štátnych skúšok pre Bc. štúdium a Ing. štúdium na FPEDAS sú stanovené od 23.5. 2022 do 3. 6. 2022. Pokiaľ bude krízová situácia v tomto období pretrvávať, termíny štátnych skúšok budú upravené.

Zatvoriť