Štátne skúšky

Termíny

Zadávanie tém BP a DP do 31.10.2022
Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 21. 4. 2023
Odovzdanie bakalárskej práce 24. 4. 2023
Odovzdanie diplomovej práce 28. 4. 2023
Oboznámenie sa s recenznými posudkami do 19. 5. 2023
Štátne záverečné skúšky 22.5.2022 - 2.6.2022

Konzultácie so školiteľom

Jednou z povinností pri odovzdávaní záverečnej práce je absolvovanie minimálne 4 konzultácii so školiteľom. V konzultačnom formulári vedúci záverečnej práce potvrdí účasť na konzultáciách. Formulár je potrebné odovzdať spolu so záverečnou prácou vyučujúcemu predmetu Záverečná práca / Seminár k záverečnej práci.

Kompletne vyplnený formulár budete odovzdávať spolu s ostatnými dokumentmi v deň odovzdania vašej záverečnej práce.

Konzultačný formulár BP

Konzultačný formulár DP

Materiály na vypracovanie záverečnej práce

Autor záverečnej práce je povinný ju spracovať podľa Smernice UNIZA č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, ktorá upravuje jednotný postup v náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác pri ich príprave a tvorbe, registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline a je vypracovaná v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Metodické usmernenie č. 3/2022, ktoré vychádza z menovanej smernice, pojednáva o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a podmienkach ich spracovania študentmi UNIZA. 

Prílohami k MU č. 3/2022 sú:

- vzory popisu dokumentov/bibliografických odkazov,

- používateľský manuál systému EZP; a

- šablóna prác, v ktorej sú preddefinované kapitoly a štýly podľa jednotného dizajn manuálu UNIZA.

Po napísaní a tlači záverečnej práce je potrebné vyplniť prihlášku k štátnej záverečnej skúške.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúceho Seminára k záverečnej práci, Ing. Andreu Maternovú, PhD. (kancelária BF414) alebo mailom andrea.maternova@uniza.sk

Témy schválených tém záverečných prác pre akademický rok 2022/2023

Študenti si musia tému svojej záverečnej práce vybrať najneskôr do 31. 10. 2022. Po tomto termíne nie je možné študentovi prideliť oficiálne zadanie jeho záverečnej práce.
Zadávací list, alebo oficiálne zadanie záverečnej práce je  dokument, ktorým školiace pracovisko stanoví študentovi povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce.
 Zadanie vypracúva školiteľ/vedúci záverečnej práce a podpisuje spravidla vedúci školiaceho pracoviska a garant študijného programu. Zadanie študent obdrží v originálnej papierovej i elektronickej verzii a študent ho vkladá do svojej práce podľa pokynov školiaceho pracoviska.

Odovzdávanie záverečných prác na Katedre vodnej dopravy

Termín podania prihlášky na štátnu skúšku v Bc. aj Ing. štúdiu na FPEDAS je do 21. 4. 2023: Prihláška na štátnu skúšku
Do požadovaného termínu je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na ŠS na andrea.maternova@uniza.sk

Odovzdanie záverečných prác:

Odovzdávanie bakalárskych prác sa uskutoční 24.4. 2023 (pondelok) o 10,00 hod. v miestnosti BG302.

Do tohto termínu musia byť záverečné práce nahraté v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline,  pričom k tomuto dátumu musí byť  prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

Je potrebné odovzdať nasledujúce dokumenty:

  • dve tlačené verzie záverečnej práce (1 ks bude po štátniciach študentovi vrátený),
  • jednu elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor na CD nosiči - je potrebné vlepiť na poslednú stranu záverečnej práce s originálnym zadávacím listom),
  • potvrdenie o vložení ZP  do systému EZP (1 ks),
  • vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu, ktorú vygeneruje systém EZP pri vložení práce (2 ks),
  • vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce, ak autor práce požaduje odklad jej zverejnenia (1 ks),
  • konzultačný formulár podpísaný školiteľom.

Predmet záverečná práca bude študentom zapísaný do elektronického indexu po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky.

Pokiaľ študent nesplní niektorú z podmienok a termínov stanovených v čl. 1 ods. 3 až 7 tohto príkazu, nebude môcť vykonať štátnu záverečnú skúšku v stanovenom termíne, lebo nebudú splnené všetky podmienky pre riadne vykonanie štátnej záverečnej skúšky.

Termíny štátnych skúšok pre Bc. štúdium a Ing. štúdium na FPEDAS sú stanovené od 22.5. 2023 do 2. 6. 2023

Tlač a viazanie záverečných prác


Obálka záverečnej práce slúži ako predloha, ktorá sa zobrazuje na vrchnej strane zviazanej práce. Obálka má pre celú fakultu presne stanovený a jednotný formát a autor je povinný zabezpečiť zviazanie svojej záverečnej práce do tejto obálky. 
V prípade, že autor neodovzdá takto zviazanú záverečnú práce, nebude takáto práca prevzatá. Prípravu a tlač obálky zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo EDIS. Z hľadiska kapacitných obmedzení je potrebné zabezpečiť tlač obálky v dostatočnom časovom predstihu. Mailové objednávky EDIS neprijíma, len elektronické prostredníctvom elektronického objednávkového systému. 
Bližšie informácie získate na webovej stránke vydavateľstva. 
Jednotná dohoda všetkých fakúlt stanovila typ väzby pre záverečné práce: 
Bakalárska práca – mäkká väzba 
Diplomová práca – tvrdá väzba 

Na obálke je uvedený aj evidenčný kód práce, ktorý prideľuje autorovi katedra (pozri Kód záverečnej práce do systému CRZP). V prípade, že je práca zostavená v anglickom jazyku, bude na obálke uvedený v tomto jazyku len názov práce.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť