Profil katedry

Katedra

Katedra vodnej dopravy vznikla ku dňu 1. septembra 1991, pričom jej základom bolo oddelenie vodnej dopravy pôvodne na Katedre cestnej, mestskej a vodnej dopravy. Hlavnou úlohou katedry v čase jej vzniku bolo – paralelne už s tradičnými študijnými odbormi železničnej, cestnej i leteckej dopravy – stabilizovať a ďalej rozvíjať vysokoškolské štúdium pre odbor vodnej dopravy v prevádzkovo–ekonomickej špecializácii. Jeho prví deviati absolventi denného štúdia boli promovaní v roku 1990.

KVD je profilujúcou katedrou pre výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom programe „Vodná doprava“ odboru 5. 2. 59 „Doprava“, kde zabezpečuje akreditované študijné programy v I. (bakalárskom) a v II. (inžinierskom) stupni vysokoškolského vzdelávania. V III. (doktorandskom) stupni zameranom na špecializovanú vedeckú výchovu sa KVD podieľa na výchove a vzdelávaní doktorandov v študijných odboroch Doprava, Dopravné služby a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Prioritné odborné zameranie katedry je na vodnú dopravu ako súčasť dopravnej sústavy štátu, vrátane možností jej integrácie do účinnejších multimodálnych logistických reťazcov.

Image

Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti KVD zahŕňajú:

  • informatizáciu riadenia systému lodných prepráv a poskytovania riečnych informačných služieb,
  • prepravné vlastnosti nákladu a zabezpečenie jeho ochrany počas lodnej prepravy,
  • analýzu závislostí plavebných vlastností a tvaru trupu lodí,
    riešenie a vybavenie vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú obchodnú a rekreačnú plavbu,
  • metodiku sledovania a hodnotenia ekonomiky lode v riečnej plavbe s výstupmi smerom ku konštrukcii a vybaveniu plavidiel,
  • spoluprácu na tvorbe terminologických a technických noriem z odboru vodnej dopravy,
  • prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby po rozšírení EÚ a ich ekonomické dôsledky pre dopravcov.

Katedrový lodný simulátor

Odborné poznatky nadobudnuté v rámci teoretickej prípravy majú študenti možnosť overiť si aj vo virtuálnom prostredí a to v špecializovanom laboratóriu katedry na simulátore riadenia plavidla. Tento simulátor funguje ako trenažér pre dunajskú plavbu a je technicko-elektronickým zariadením, zostaveným z hardvérových a softvérových modulov, ktoré pracujú s jedinečnými softvérovými programami, vyvinutými na tento účel.

Image

Simulátor riadenia plavidla má nielen pedagogické využitie v rámci predmetu „manévrovateľnosť lodí“, ale slúži i na vedecko-výskumné účely na zdokonalenie matematických modelov riečneho toku a vlastného pohybu plavidla v ňom pri ich vzájomnej interakcii, ako aj na vyvíjanie simulovanej grafickej scény za typizovaných meteorologických podmienok a na skúmanie vzájomnej interakcie propulzného zariadenia, kormidla a výtlaku plavidla. V budúcnosti sa predpokladá jeho využívanie i v rámci simulovaného výcviku uchádzačov o získanie kvalifikačného osvedčenia pre výkon služby vodcu vnútrozemského plavidla.

V tomto kontexte nemožno nespomenúť, že v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa sa katedra podieľala aj na riešení dvoch medzinárodných projektov zameraných na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky. V rámci projektu NELI (www.neliproject.eu) došlo k vytvoreniu troch vzdelávacích kurzov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky, príprave národných jazykových mutácií (ilas.uniza.sk) vzdelávacích modulov v rámci INeSu (Inland Navigation e-learning System), založeniu 4 informačných a tréningových centier na podporu tohto druhu dopravy (Enn v Rakúsku, mobilné centrum v Maďarsku, Sisak v Chorvátsku a Galac v Rumunsku). V rámci tohto projektu katedra bola zodpovedná za tvorbu vzdelávacieho kurzu Vnútrozemská plavba a prístavy. Projekt HINT (www.hintproject.net) pokračoval vo výstupoch predchádzajúceho projektu, pričom rozšíril svoju oblasť o harmonizáciu vzdelávania členov lodných posádok v povodí Dunaja v zmysle jednotných štandardov platných na rýnskej vodnej ceste, prípravu slovenskej verzie súboru testovacích otázok v rámci ADN (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného nákladu po vnútrozemských vodných cestách) a ich implementácia v rámci INeSu, koncept dunajskej školskej lode, dunajského lodného simulátora a dunajského simulátora prekládkových zariadení, propagáciu vodnej dopravy a podporu pracovných príležitostí. V rámci tohto projektu katedra bola zodpovedná za prípravu konceptu dunajského lodného simulátora.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť