Aktuálne projekty na katedre

Projekt IWTCOMP (Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Andrea Galieriková, PhD., Ing. Lukáš Hanšút, Anna Dvořáková
Doba riešenia: 2016-2019

O projekte: 

Projekt EÚ, program ERASMUS+, zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy zameraný na európsky kvalifikačný rámec, výber najlepších skúseností, prípravu a absolvovanie Train the Trainer Course. Partneri: STC Group (NL), CERONAV  (RO), Schiffer-Berufskolleg RHEIN (D), Žilinská univerzita v Žiline (SK), Univerzita Craiova (RO)

iwtcomp final meetingStretnutie partnerov projektu IWTCOMP

 

Projekt COMPETING (pokračovanie projektu IWTCOMP)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Andrea Galieriková, PhD., Ing. Lukáš Hanšút, Anna Dvořáková
Doba riešenia: 2019-2022

O projekte: 

Projekt EÚ, program ERASMUS+, pokračovanie projektu IWTCOMP vrátane ďalších projektov EÚ zameraných na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy, partneri: STC Group (NL), CERONAV  (RO), Schiffer-Berufskolleg RHEIN (D), Žilinská univerzita v Žiline (SK), Univerzita Craiova (RO), a ďalší.

aÚvodné stretnutie partnerov projektu COMPETING

 

Projekt EDUMARKT

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Ing. Andrea Galieriková, PhD., Ing. Lukáš Hanšút, Anna Dvořáková
Doba riešenia: 2016-2019

O projekte: 

Projekt EÚ, Danube Transnational program zameraný na vzdelávanie logistiky na univerzitách, resp. vysokých školách v podunajských krajinách. Partneri: Univerzita Craiova (RO), Žilinská univerzita v Žiline (SK).

 

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II - Master Plan II

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Kalina, PhD.
Spoluriešiteľ: Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Doba riešenia: 2018-2019
Zadávateľ: Verejné prístavy, a. s.

O projekte: 

Stanovenie rozvojového rámca pre verejný prístav Bratislava, ktorý bude reagovať na trhové a environmentálne požiadavky spojené s prevádzkovaním moderného verejného prístavu je hlavným cieľom strategického dokumentu „Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II“. Dokument predstavuje aktualizáciu strategického zámeru Masterplan I, ktorý je výstupom projektu zameraného na tvorbu stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava. Masterplan definuje dlhodobú koncepciu rozvoja verejného prístavu Bratislava. Celá koncepcia rozvoja verejných prístavov je formulovaná na základe obmedzení, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a stoja na predpokladoch a odhadoch ďalšieho vývoja.

>>Master plan Bratislava<<

 

Určenie stability a zmeny stavu plávateľnosti lode pri prijatí alebo odobratí záťaže
Číslo projektu: 1/KVD/2018
Charakter úlohy: inštitucionálny výskum
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.             
Ing. Tomáš Kalina, PhD.                               
Ing. Andrea Galieriková, PhD.                                   
Ing. Lukáš Hanšút         

O projekte:

Ani dokonalé rešpektovanie kritérií stability nezaručuje 100 % odolnosť plavidla proti prevráteniu. Je preto nutné so zreteľom na bezpečnosť plavby prispôsobiť režim plavby prevládajúcim vplyvom v plavebnej oblasti, obdobiu roka a predpovedi počasia. Do úvahy je potrebné brať aj výškový parameter kombinovanej hmotnosti plavidla a jeho nákladu – tzv. stabilitu hmotnosti. Tvar trupu lode sa určuje pri jeho projekcii so zreteľom na viaceré prevádzkové parametre. S ohľadom na stabilitu platí, že plavidlo za normálnych prevádzkových podmienok musí mať vždy pozitívnu stabilitu. Veľmi zjednodušene povedané, výrobca plavidiel má vyrábať bezpečné lode. Je zrejmé, že posádka nedokáže ovplyvniť mieru stability plavidla zmenou tvaru trupu. Stabilitu môže ovplyvňovať len zmenou rozloženia hmotnosti (náklad, palivo, balast, ...).

 

        

Zatvoriť