Spolupráca s praxou

Katedra vodnej dopravy dlhodobo spolupracuje s podnikmi a inštitúciami, ktorých podnikateľská činnosť úzko súvisí so študijnými odbormi a zameraním vzdelávania na katedre. V rámci spolupráce s praxou sa uskutočňujú exkurzie na vybrané, technologicky vysoko inovatívne pracoviská, výberové prednášky odborníkov z praxe, zadávanie tém a vedenie diplomových prác, pričom sú vyberané témy, ktoré sú využiteľné v praxi; riešenie projektov zameraných na konkrétne potreby a problémy praxe, sponzoring odborných konferencií, pobytové mobility študentov a pedagógov.

Katedra vodnej dopravy spolupracuje s nasledovnými inštitúciami:

  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
  • Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby,
  • Slovenská plavba a prístavy, a.s.,
  • Lodná osobná doprava,
  • Verejné prístavy, a.s.,
  • Slovenský vodohospodársky podnik a jeho odštepné závody,
  • DHL International Slovakia, s.r.o.,
  • Kuehne+Nagel.
Zatvoriť