Kontakt

Pozícia:
profesor

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Výučba predmetov

Inžinierske štúdium

Vzdelanie a profesný rast

Po ukončení štúdia na VŠD v Žiline v roku 1974 pôsobil 21 rokov ako vedeckovýskumný pracovník vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline. Riešil najmä úlohy z oblasti cestnej, železničnej a kombinovanej dopravy, podieľal sa na zavádzaní kontajnerového prepravného systému na Slovensku a v Českej republike, spolupracoval na mnohých medzinárodných projektoch (PHARE, PETRA, CETID, Land Transport Plan,…). Od roku 1995 pôsobil ako externý a od roku 1996 interný učiteľ na ŽU Žilina, kde prednáša predmety z oblasti manipulácie s materiálom, technológie a riadenia dopravných služieb, multimodálnej dopravy a logistiky. V roku 1987 ukončil postgraduálne štúdium Železničná doprava a preprava (ŽU Žilina). V roku 1996 absolvoval kurz Multimodálne dopravné plánovanie v Dánsku (program PHARE). V roku 1998 získal vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore Dopravná a spojová technológia, v r. 2002 vedecko-pedagogický titul DOCENT vo vednom odbore Dopravná a spojová technológia a v r. 2009 bol menovaný profesorom v odbore Dopravné služby. V rokoch 2006 – 2013 pôsobil ako vedúci oddelenia dopravnej technológie na KCMD a zástupca vedúceho katedry KCMD. V rokoch 2008 – 2013 bol vedúcim oddelenia dopravnej technológie a logistiky na KCMD. Od r. 2013 doteraz pôsobí ako pedagóg na Katedre vodnej dopravy. Každý školský rok vedie a recenzuje diplomové práce, je autorom dvoch vedeckých monografií, šiestich vysokoškolských učebníc a jedných skrípt, publikoval 37 vedeckých štúdií v domácich časopisoch a zborníkoch z domácich konferencií, 21 vedeckých štúdií v zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných a zahraničných konferencií. Citácie jeho prác boli uverejnené v 74 domácich časopisoch, publikáciách a zborníkoch a v 44 zahraničných časopisoch, publikáciách a zborníkoch. Je členom komisií pre prijímacie skúšky a štátne záverečné skúšky a členom odborovej komisie pre doktorandské štúdium. V doktorandskom štúdiu je školiteľom, prednášajúcim a skúšajúcim v študijnom odbore Doprava – študijný program Dopravná technika a technológia, v študijnom odbore Dopravné služby – študijný program Dopravné služby, v študijnom odbore Poštové technológie – študijný program Poštové technológie, študijnom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky – študijný program Ekonomika dopravy, spojov a služieb. Viedol a úspešne vyškolil 7 doktorandov v študijnom odbore Doprava a Dopravné služby.

V poslednom období riešil projekty:

  • projekt VEGA: Modelovanie distribučného logistického systému s využitím softvérových riešení, 2014 – 2016.
  • projekt Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na FPEDAS ŽU v Žiline, 2013-2015 (štrukturálne fondy EÚ).
  • projekt VEGA: Základný výskum telematických systémov, ich podmienka rozvoja a potreba dlhodobej stratégie 2013 – 2015.
  • projekt CEIDS Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy, 2007 – 2013 (štrukturálne fondy EÚ).
  • projekt Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím, 2010 – 2013 (štrukturálne fondy EÚ).
  • projekt Flexibilne a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti, 2010 – 2012 (štrukturálne fondy EÚ).
  • projekt Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky 2011 (štrukturálne fondy EÚ).

Najvýznamnejšie publikácie

Skriptá a monografie

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu / Iveta Kubasáková, Marián Šulgan. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2013. – 294 s., ilustr. – ISBN 978-80-554-0740-1.

Automobil a jeho dynamika / Vladimír Rievaj … [et al.] : Marián Šulgan, Anton Hudák, Juraj Jagelčák. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2013. – 224 s., ilustr. – ISBN 978-80-554-0627-5.

Európske dopravné koridory a Slovensko / Jarmila Sosedová, Marián Šulgan, Vladimír Rievaj. – 2. preprac. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. – 138 s., ilustr. – ISBN 978-80-554-0255-0.

Postavenie dopravy v logistike / Marián Šulgan, Jozef Gnap, Jozef Majerčák. – 2. preprac. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. – 238 s., fotograf., grafy, mapy, sch., tab. – ISBN 978-80-8070-784-2.

Podvozky cestných vozidiel / Štefan Liščák … [et al.] : Rostislav Matějka, Vladimír Rievaj, Marián Šulgan. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. – 136 s., grafy, ilustr., tab. – ISBN 80-8070-588-7.

Európske dopravné koridory a Slovensko / Marián Šulgan, Jarmila Sosedová, Vladimír Rievaj. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2001. – 162 s. – ISBN 80-7100-903-2.

Postavenie dopravy v logistike / Jozef Královenský … [et al.] : Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2001. – 203 s., ilustr. – ISBN 80-7100-888-5.

Ložné a skladovacie operácie: technika a technológia / Marián Šulgan, Vladimír Rievaj. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2000. – 86 s., sch., tab. – ISBN 80-7100-762-5.

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Procurement of materials and components for manufacturing activity [Obstarávanie materiálových vstupov výrobných firiem] / Marian Sulgan, Jarmila Sosedova.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 58-62.

Electronic road toll systems in Slovakia and a country selected from Central Europe / Miroslav Fazekaš, Marián Šulgan, Štefan Liščák.
In: Transport Problems = Problemy Transportu : international scientific journal. – ISSN 1896-0596. – Vol. 8, iss. 4 (2013) s. 35-44.

Vehicle’s technical condition and emission / Štefan Liščák, Vladimír Rievaj, Marián Šulgan.
In: Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and reliability. – ISSN 1507-2711. – Nr 1 (37)/2008, p. 61-63.

Logistics park development in Slovak Republic [Vývoj logistických parkov v Slovenskej republike] / Marián Šulgan.
In: Transport : Vilnius Gediminas Technical University. – ISSN 1648-4142. – Vol. 21, No. 3 (2006), p. 197-200.

Measuring methodology for real bus-stop distances of mass passenger transport lines [Metodika merania skutočných vzdialeností autobusových zastávok na linkách hromadnej osobnej dopravy] / Jozef Gnap, Juraj Cajchan, Marián Šulgan.
In: Komunikácie – vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications – scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Roč. 5, č. 3 (2003), s. 8-9.

Zatvoriť