Kontakt

Pozícia:
odborný asistent

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2013 obhájil dizertačnú prácu na tému Logistika lodnej prepravy automobilov na Slovensku a bol mu udelený titul philosophiae doctor. Od roku 2013 pracuje ako vysokoškolský učiteľ na katedre vodnej dopravy. V roku 2021 sa habilitoval v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava. V súčasnosti a v minulosti rieši/riešil viacero medzinárodných projektov

  • DIONYSUS (Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains) so zameraním na integrácia podunajskej oblasti do inteligentných a udržateľných multimodálnych a intermodálnych dopravných reťazcov
  • HINT (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology) so zameraním na harmonizáciu vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií
  • NELI (Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions) so zameraním na vzdelávanie a podporu vnútrozemskej vodne dopravy v povodí rieky Dunaj.

Najvýznamnejšie publikácie

Zahraničné vedecké publikácie v impaktovaných a karentovaných časopisoch:

Analysis of Magnetic Anisotropy and Non-Homogeneity of S235 Ship Structure Steel after Plastic Straining by the Use of Barkhausen Noise. Jurkovič, M.; Kalina, T.; Zgútová, K.; Neslušan, M.; Pitoňák, M.. Materials 2020, 13, 4588. DOI: https://doi.org/10.3390/ma13204588. Dostupné: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/20/4588

Distributed Propulsion Systems for Shallow Draft Vessels. Illes, L.; Kalina, T.; Jurkovic, M.; Luptak, V. J. Mar. Sci. Eng. 2020, 8, 667. DOI: https://doi.org/10.3390/jmse8090667. Dostupné: https://www.mdpi.com/2077-1312/8/9/667

Monitoring of S235 steel over-stressing by the use of Barkhausen noise technique. Neslusan, M.; Jurkovic, M.; Kalina, T.; Pitonak, M.; Zgutova, K. Engineering Failure Analysis 2020, 117, 104843. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104843. Dostupné: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630720302259

Proposed Methodology for the Calculation of Overview Distances at Level Crossings and the Inclusion Thereof in National Standards. Ľupták, V.; Stopkova, M.; Jurkovič, M. Sustainability 2020, 12, 5684. DOI: https://doi.org/10.3390/su12145684. Dostupné: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5684

Environmental Impacts of Introducing LNG As Alternative Fuel for Urban Buses – Case Study in Slovakia. Jurkovič, M.; Kalina, T.; Skrúcaný, T.; Gorzelanczyk, P.; Ľupták, V. PROMET 2020, 32, 837-847. DOI: https://doi.org/10.7307/ptt.v32i6.3564. Dostupné: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/3564

 

Zahraničné vedecké publikácie evidované v databázach Web of Science a Scopus:

Streamlining possibility of transport-supply logistics when using chosen Operations Research techniques. Stopka, O., Ľupták, V., Stopková, M., Jurkovič, M., & Jeřábek, K. Open Engineering, 2021, 11(1), 195-204. doi: https://doi.org/10.1515/eng-2021-0023. Dostupné: https://www.degruyter.com/view/journals/eng/11/1/article-p195.xml

Proposal of Conversion the Tugboat Engines to Diesel - LNG Operation. Jurkovič, M., Kalina T, Jancosek, L., Kadnar, R., Gorzelanczyk, P., Jerabek, K. Advances in Science and Technology Research Journal. 2019;13(4):129-142. doi:10.12913/22998624/113424. Dostupné: http://www.astrj.com/Proposal-of-Conversion-the-Tugboat-Engines-to-Diesel-LNG-Operation,113424,0,2.html

Environmental Comparison of Different Transport Modes. Skrucany, T., Kendra M., Kalina, T., Jurkovic, M., Vojtek, M., Synak, F. In: Nase more = Our sea: znanstveno-strucni casopis za more i pomorstvo. - ISSN 0469-6255. - Vol. 65, Iss. 4 (2018), pp 192-196. DOI: 10.17818/NM/2018/4SI.5. Dostupné: http://www.nasemore.com/environmental-comparison-of-different-transport-modes/

Proposal of an enhanced safety system on board of the inland vessel. Jurkovič, M., Kalina, T., Turčan, R., Gardlo, B. In: MATEC web of conferences. LOGI 2017 - 18th international scientific conference: České Budějovice, Czech Republic, October 19, 2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 134, art. no. 00022. 2017, online, 7 pp. Dostupné: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/48/matecconf_logi2017_00022/matecconf_logi2017_00022.html

Technological and educational requirements for inland navigation simulator in the Danube region. Jurkovic, M., David, A.. In: Nase more = Our sea: znanstveno-strucni casopis za more i pomorstvo. - ISSN 0469-6255. - Vol. 62, Iss. 1 (2015), s. 13-19. DOI: 10.17818/NM.1.3.2015. Dostupné: http://www.nasemore.com/technological-and-educational-requirements-for-inland-navigation-simulator-in-the-danube-region/

 

Odborné monografie a vysokoškolské učebnice:

Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva [electronic] / Ondrej Blažo, Martin Hudcovský, Martin Jurkovič, Tomáš Kalina, Karol Morvay. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - 190 s. [13AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-225-4746-8

Construction and shipbuilding [electronic] [Konštrukcia a stavba lode] / Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný, Martin Kendra/. - 1. vyd. - Celje : SPH - Scientific Publishing Hub, 2019. - 264 s. [online]. - ISBN 978-961-6948-24-1 (online) - Spôsob prístupu: http://sphub.org/books/construction-and-shipbuilding

Diagnostika a údržba lodných zariadení / Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 188 s. [10,06AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1433-1

Teória lode / Jaromír Klepoch, Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Peter Piala. 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - 296 s., [AH 15,10; VH 15,69] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-12405

Zatvoriť