Kontakt

Pozícia:
docentka

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Absolventka Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline (1983), niekoľko rokov pôsobila vo Výskumnom ústave dopravnom, kde sa aktívne podieľala na riešení vedecko-výskumných úloh a projektov z oblasti zavádzania automatizovaných systémov riadenia do dopravných a prepravných procesov jednotlivých druhov dopravy. Od roku 1993 pôsobí na Katedre vodnej dopravy ŽU v Žiline, orientuje sa na problematiku ekonomického riadenia vnútrozemskej vodnej dopravy a obchodno – prevádzkových činností riečnej a námornej plavby, vrátane stanovovania kvalifikačných a vzdelávacích normatívov pre jednotlivé funkčné miesta v posádke lodí vnútrozemskej plavby. Participuje na činnosti združenia EDINNA – Education in Inland Navigation – zameraného na proces harmonizácie systému vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov pre vnútrozemskú vodnú dopravu v dunajskom a rýnskom koridore.

Najvýznamnejšie publikácie

Skriptá a monografie

Zasielateľstvo / Jozef Gnap … [ et al.] : Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák. – 2. aktualiz.a dopl. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2011. – 237 s., ilustr. – ISBN 978-80-554-0407-3.

Európske dopravné koridory a Slovensko / Jarmila Sosedová, Marián Šulgan, Vladimír Rievaj. – 2. preprac. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. – 138 s., ilustr. – ISBN 978-80-554-0255-0.

Obchodno-prevádzková činnosť vodnej dopravy / Jarmila Sosedová. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. – 55 s. – ISBN 978-80-8070-704-0.

Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy / Alica Miklášová : Jarmila Sosedová. – Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 2001. – 144 s. – ISBN 80-7100-904-0

 

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Transportation of dangerous goods by rail  [Preprava nebezpečných vecí po železnici] / Andrea Galieriková a kol.
In: Horizons of Railway Transport 2018. - ISSN 2261-236X. – London: Édition Diffusion Presse Sciences,  s. 1-6

 Analysis of risks in aviation. [Analýza rizík v letectve] / Andrea Galieriková, Matúš Materna, Jarmila Sosedová.
In: Transport Means – Proceedings of the International Conference. 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018, Trasalis – Trakai Resort and SPAGedimino, Lithuana, October 2018. pp. 1427-14

Intermodal transportation of dangerous goods [Intermodálna preprava nebezpečných vecí] / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 19, no. 2 (2017), s. 80-85.

Threat and risks during transportation of LNG on European inland waterways  [Hrozby a riziká počas prepravy LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách] / Andrea Galieriková, Tomáš Kalina, Jarmila Sosedová
In: Transport Problems = Problemy Transportu: scientific journal. – ISSN 1896-0596. – Vol. 12, iss. 1 (2017) s. 73-81

International project Seine – Nord – enlargement of the European waterway network [Medzinárodný projekt Seina-Sever – rozširovanie siete vodných ciest]  / Andrea Galieriková, Júlia Sýkorová, Jarmila Sosedová
In: Globalization and its socio-economic consequences: 16th international scientific conference: proceedings: 5th-6th October 2016, Part II. ISBN 978-80-8154-191-9. Online, s. 2191-2797.

Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová
In: Ekológia (Bratislava, SAV) ISSN 1335-342X. Vol. 35, iss. 3 (2016) s. 279-288

Intermodal transportation of dangerous goods [Intermodálna preprava nebezpečných vecí] / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová.
In: Naše More = Our Sea : znanstveni časopis za more i pomorstvo: international Journal of Maritime Science & Technology. - ISSN 1848-6320 (online). Vol. 65, Issue: 3 (2018), s. 8-11

Safety rules for transportation of LNG on European inland waterways 
[Bezpečnostné postupy pri preprave LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách]  / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová
In:Transport problems 2016: VIII international scientific conference: 29.06.-01.07.2016, Katowice-Walbrzych: V international symposium of young researches.

Carrier’s liability under the international conventions for the carriage of goods by sea [Zodpovednosť dopravcu v medzinárodných zmluvách o preprave nákladu po mori] / Anežka Grobarčíková, Jarmila Sosedová.
In: Transport Problems = Problemy Transportu : international scientific journal. – ISSN 1896-0596. – Vol. 9, iss. 3 (2014) s. 75-82.

Procurement of materials and components for manufacturing activity [Obstarávanie materiálových vstupov výrobných firiem]/ Marian Sulgan, Jarmila Sosedova.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 58-62.

European automated container terminals [Európske automatizované kontajnerové terminály] / Andrej David, Spoluautori: Sosedová, Jarmila ; Putz, Lisa-Maria ; Jolie, Natalija ; Kavran, Zvonko
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 41-45.

Telematics in inland navigation [Telematika vo vnútrozemskej plavbe] / Jarmila Sosedova – Jan Slesinger – Miroslav Bariak.
In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 10, No. 3 (2008), p. 66-68.

 

Zatvoriť