Kontakt

Pozícia:
vedúci katedry

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline (2001). Od roku 2004 pôsobí na Katedre vodnej dopravy ŽU v Žiline, kde sa venuje problematike techniky a technológie vnútrozemských prístavov a ich transformačnými procesmi na multimodálne dopravno-logistické centra, námornou dopravou a námornými kontajnermi, kontajnerovými terminálmi námorných prístavov a ich obehovými systémami. V rokoch 2009 – 2012 pracoval ako hlavný riešiteľ na medzinárodnom projekte NELI (Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions) so zameraním na vzdelávanie a podporu vnútrozemskej vodne dopravy v povodí rieky Dunaj. Od roku 2011 je hlavným koordinátorom siete programu CEEPUS, ktorá umožňuje mobilitu študentov, doktorandov a pedagogických pracovníkov univerzít a vysokých škôl v strednej a východnej Európe so zameraných na dopravu. V roku 2012 obhájil habilitačnú prácu na tému Intermodálne terminály v námorných prístavoch a ich obehové systémy a bol mu udelený titul docent. V rokoch 2012-2015 bol projektovým manažérom medzinárodného výkusmného programu HINT – Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií.

Najvýznamnejšie publikácie

Skriptá a monografie

Námorné kontajnery / Juraj Jagelčák, Andrej Dávid, Petr Rožek. – 1. vyd. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. – 262 s., fotograf., grafy, mapy, sch., tab. – ISBN 978-80-554-0207-9.

Cvičenia zo základov fyziky atmosféry a mora pre poslucháčov Katedry vodnej dopravy / Milan Nedelka, Andrej Dávid. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2010. – 119 s., grafy, mapy, obr., sch., tab. – ISBN 978-80-554-0168-3.

Príklady k predmetu technológia v prístavoch / Andrej Dávid. – Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. – 63 s., ilustr. – ISBN 978-80-8070-750-7.

Dávid, A.: Vnútrozemské prístavy. 77 s., EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2017, ISBN 978-80-554-1372-3.

Vnútrozemské prístavy / Andrej Dávid ; vedecký redaktor: Andrej Novák. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. – 77 s.,  ISBN 978-80-554-1372-3

Publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách

Cargo containerisation and its impact on the development of maritime transport

Andrej Dávid, Peter Piala, Vlatka Stupalo.
In: ICTTE 2016 [elektronický zdroj] = international conference on Traffic and transport engineering : November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia. – Belgrade: City Net Scientific Research Center, 2016. – ISBN 978-86-916153-3-8. – CD-ROM, s. 306-311.

Innovation of handling systems in the world container ports and their terminals [Inovácia manipulačných systémov v námorných prístavoch a ich kontajnerových terminálov] / A. Dávid.
In: Transport means 2013 : proceedings of the 17th international conference : October 24-25, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. – ISSN 1822-296X. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2013. – S. 250-253.

Role of CRM in supply chains using the process portal. / Andrej Dávid, Jozef Gašparík, Vladimír Zitrický, Borna Abramovič
In: Proceedings of international scientific conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia. 2017. S. 385 – 404.

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Transport of tropical fruits to central Europe = Prijevoz tropskog voća u Srednju Europu [Preprava tropického ovocia do strednej Európy] / Peter Piala, Andrej Dávid.
In: Naše more = Our sea : znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. – ISSN 0469-6255. – Vol. 63, iss. 2 (2016), s.62-65.

Technological and educational requirements for inland navigation simulator in the Danube region [Technologické a vzdelávacie požiadavky na lodný simulátor v dunajskom regióne] / Martin Jurkovič, Andrej Dávid.
In: Naše more = Our sea : znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. – ISSN 0469-6255. – Vol. 62, Iss. 1 (2015), s. 13-19.

Proposal for an inland school ship for the Danube region / Martin Jurkovic – Andrej David – Csaba Hargitai.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 18, no. 2 (2016), s. 15-19.

European automated container terminals [Európske automatizované kontajnerové terminály] / Andrej David … [et al.].
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 41-45.
[Spoluautori: Sosedová, Jarmila ; Putz, Lisa-Maria ; Jolie, Natalija ; Kavran, Zvonko ]

The critical path method as the method for evaluation and identification of the optimal container trade route between Asia and Slovakia / Andrej David … [et al.].
In: Business logistics in modern management. 17th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management.- 2017, s. 29-42.
[Spoluautori: Hanšút, Lukáš, Gašparík, Jozef]

Zatvoriť