Kontakt

Pozícia:
odborná asistentka / zástupkyňa vedúceho katedry

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Vzdelanie a profesný rast

Je absolventkou Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2018 obhájila dizertačnú prácu na tému "Inovatívne spôsoby monitorovania prepravy nebezpečného nákladu na Dunaji" a bol jej udelený titul philosophiae doctor. Od roku 2018 pracuje ako vysokoškolská učiteľka na katedre vodnej dopravy. 

 

Najvýznamnejšie publikácie
Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch a zborníky zo zahraničných konferencií (zaradené do renomovaných databáz SCOPUS a Web of Science)

World seaborne trade with oil: one of main cause for oil spills? [Svetový námorný obchod s ropou: jedna z hlavných príčin vzniku ropných škvŕn?] / Andrea Galieriková a Matúš Materna.
In: LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe [electronic]. - 1. vyd. - Amsterdam: Elsevier, 2020. - s. 297-304 [online]. 

The human factor and maritime safety.  [Ľudský faktor a námorná bezpečnosť] / Andrea Galieriková.
 In: TRANSCOM 2019: conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - Amsterdam: Elsevier Science, 2019. s. 1319-1326

Unlawful acts in maritime transport & civil aviation. [Protiprávne akty v námornej doprave a civilnom letectve] / Andrea Galieriková, Matúš Materna, Andrej Dávid.
In: Naše more 2021- Vol. 68/3,  s. 211 - 220, ISSN: 04696255

Study of maritime accidents with hazardous substances involved: Comparison of HNS and oil behaviours in marine environment. [Výskum námorných nehôd s nebezpečnými látkami: porovnanie správanie chemikálií a ropných látok v morskom prostredí] / Andrea Galieriková a kol.
In: Transportation Research Procedia. Vol. 55, s. 1050 - 1064. 2021. 14th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, TRANSCOM 2021Virtual26 May 2021 through 28 May 2021

Transportation of dangerous goods by rail  [Preprava nebezpečných vecí po železnici] / Andrea Galieriková a kol.
In: Horizons of Railway Transport 2018. - ISSN 2261-236X. – London: Édition Diffusion Presse Sciences,  s. 1-6

 Analysis of risks in aviation. [Analýza rizík v letectve] / Andrea Galieriková, Matúš Materna, Jarmila Sosedová.
In: Transport Means – Proceedings of the International Conference. 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018, Trasalis – Trakai Resort and SPAGedimino, Lithuana, October 2018. pp. 1427-14

Intermodal transportation of dangerous goods [Intermodálna preprava nebezpečných vecí] / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 19, no. 2 (2017), s. 80-85.

Global transportation of foodstuff [Globálna preprava potravín] / Peter Piala, Andrea Galieriková, Andrej Dávid.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 19, no. 2 (2017), s. 116-119.

Threat and risks during transportation of LNG on European inland waterways  [Hrozby a riziká počas prepravy LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách] / Andrea Galieriková, Tomáš Kalina, Jarmila Sosedová
In: Transport Problems = Problemy Transportu: scientific journal. – ISSN 1896-0596. – Vol. 12, iss. 1 (2017) s. 73-81

International project Seine – Nord – enlargement of the European waterway network [Medzinárodný projekt Seina-Sever – rozširovanie siete vodných ciest]  / Andrea Galieriková, Júlia Sýkorová, Jarmila Sosedová
In: Globalization and its socio-economic consequences: 16th international scientific conference: proceedings: 5th-6th October 2016, Part II. ISBN 978-80-8154-191-9. Online, s. 2191-2797.

Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová
In: Ekológia (Bratislava, SAV) ISSN 1335-342X. Vol. 35, iss. 3 (2016) s. 279-288

Intermodal transportation of dangerous goods [Intermodálna preprava nebezpečných vecí] / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová.
In: Naše More = Our Sea : znanstveni časopis za more i pomorstvo: international Journal of Maritime Science & Technology. - ISSN 1848-6320 (online). Vol. 65, Issue: 3 (2018), s. 8-11

Safety rules for transportation of LNG on European inland waterways 
[Bezpečnostné postupy pri preprave LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách]  / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová
In:Transport problems 2016: VIII international scientific conference: 29.06.-01.07.2016, Katowice-Walbrzych: V international symposium of young researches.

 

Odborné monografie a vysokoškolské učebnice:

Bezpečnostné postupy pri vzniku mimoriadnych udalostí vo vnútrozemskej plavbe [print] / Andrea Galieriková, Andrej Dávid. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - 140 s. [7,94AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1730-1

Zatvoriť