Katedra

Katedra vodnej dopravy vznikla ku dňu 1. septembra 1991, pričom jej základom bolo oddelenie vodnej dopravy pôvodne na Katedre cestnej, mestskej a vodnej dopravy. Hlavnou úlohou katedry v čase jej vzniku bolo – paralelne už s tradičnými študijnými odbormi železničnej, cestnej i leteckej dopravy – stabilizovať a ďalej rozvíjať vysokoškolské štúdium pre odbor vodnej dopravy v prevádzkovo–ekonomickej špecializácii. Jeho prví deviati absolventi denného štúdia boli promovaní v roku 1990.

KVD je profilujúcou katedrou pre výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom programe „Vodná doprava“ odboru 5. 2. 59 „Doprava“, kde zabezpečuje akreditované študijné programy v I. (bakalárskom) a v II. (inžinierskom) stupni vysokoškolského vzdelávania. V III. (doktorandskom) stupni zameranom na špecializovanú vedeckú výchovu sa KVD podieľa na výchove a vzdelávaní doktorandov v študijných odboroch Doprava, Dopravné služby a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Prioritné odborné zameranie katedry je na vodnú dopravu ako súčasť dopravnej sústavy štátu, vrátane možností jej integrácie do účinnejších multimodálnych logistických reťazcov.

4

Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti KVD zahŕňajú:

  • informatizáciu riadenia systému lodných prepráv a poskytovania riečnych informačných služieb,
  • prepravné vlastnosti nákladu a zabezpečenie jeho ochrany počas lodnej prepravy,
  • analýzu závislostí plavebných vlastností a tvaru trupu lodí,
  • riešenie a vybavenie vodných ciest a prístavov pre vnútrozemskú obchodnú a rekreačnú plavbu,
  • metodiku sledovania a hodnotenia ekonomiky lode v riečnej plavbe s výstupmi smerom ku konštrukcii a vybaveniu plavidiel,
  • spoluprácu na tvorbe terminologických a technických noriem z odboru vodnej dopravy,
  • prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby po rozšírení EÚ a ich ekonomické dôsledky pre dopravcov.

Katedrový lodný simulátor

Odborné poznatky nadobudnuté v rámci teoretickej prípravy majú študenti možnosť overiť si aj vo virtuálnom prostredí a to v špecializovanom laboratóriu katedry na simulátore riadenia plavidla. Tento simulátor funguje ako trenažér pre dunajskú plavbu a je technicko-elektronickým zariadením, zostaveným z hardvérových a softvérových modulov, ktoré pracujú s jedinečnými softvérovými programami, vyvinutými na tento účel.

 simulátorSimulátor riadenia plavidla má nielen pedagogické využitie v rámci predmetu „manévrovateľnosť lodí“, ale slúži i na vedecko-výskumné účely na zdokonalenie matematických modelov riečneho toku a vlastného pohybu plavidla v ňom pri ich vzájomnej interakcii, ako aj na vyvíjanie simulovanej grafickej scény za typizovaných meteorologických podmienok a na skúmanie vzájomnej interakcie propulzného zariadenia, kormidla a výtlaku plavidla. V budúcnosti sa predpokladá jeho využívanie i v rámci simulovaného výcviku uchádzačov o získanie kvalifikačného osvedčenia pre výkon služby vodcu vnútrozemského plavidla.

V tomto kontexte nemožno nespomenúť, že v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa sa katedra podieľala aj na riešení dvoch medzinárodných projektov zameraných na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky. V rámci projektu NELI (www.neliproject.eu) došlo k vytvoreniu troch vzdelávacích kurzov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a logistiky, príprave národných jazykových mutácií (ilas.uniza.sk) vzdelávacích modulov v rámci INeSu (Inland Navigation e-learning System), založeniu 4 informačných a tréningových centier na podporu tohto druhu dopravy (Enn v Rakúsku, mobilné centrum v Maďarsku, Sisak v Chorvátsku a Galac v Rumunsku). V rámci tohto projektu katedra bola zodpovedná za tvorbu vzdelávacieho kurzu Vnútrozemská plavba a prístavy. Projekt HINT (www.hintproject.net) pokračoval vo výstupoch predchádzajúceho projektu, pričom rozšíril svoju oblasť o harmonizáciu vzdelávania členov lodných posádok v povodí Dunaja v zmysle jednotných štandardov platných na rýnskej vodnej ceste, prípravu slovenskej verzie súboru testovacích otázok v rámci ADN (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného nákladu po vnútrozemských vodných cestách) a ich implementácia v rámci INeSu, koncept dunajskej školskej lode, dunajského lodného simulátora a dunajského simulátora prekládkových zariadení, propagáciu vodnej dopravy a podporu pracovných príležitostí. V rámci tohto projektu katedra bola zodpovedná za prípravu konceptu dunajského lodného simulátora.

Zatvoriť