Vodné cesty a prístavy

Vodné cesty a prístavy

bakalárske štátnicové otázky 2016

 1. Hydrológia, povodie, rozvodie, prietok, ročný a špecifický odtok, prúdenie v otvorených korytách, vznik a funkcia mernej krivky priečneho profilu, akumulácia a erózia v koryte, zložky prúdenia v zákrute, brody, kyneta plavebnej dráhy, kilometráž vodnej cesty.
 2. Hydraulická charakteristika priečneho profilu a jej vplyv na tvar trupu a odpor lode.
 3. Splavňovanie tokov – dôvody a spôsoby, pozdĺžny a priečny profil vodnej cesty, riečny a derivačný spôsob kanalizácie rieky, energeticko-plavebné stupne.
 4. Vodné cesty – členenie podľa technického charakteru a podľa funkcie v plavebnej sieti, európske trasy, AGN, kanály a prieplavy.
 5. Vodné cesty na Slovensku – sústavy vodných diel a prístavy na Dunaji, etapy splavňovania Váhu, plavba na priehradách a Bodrogu, možnosti vývoja.
 6. Dunaj – jednotlivé charakteristické úseky, ich klasifikácia, významné vodné diela, prístavy, splavné prítoky a odbočky.
 7. Rýn – charakter úsekov rieky, významné odbočky, prístavy, kanálové prepojenia Rýna v sieti vodných ciest Európy.
 8. Vnútrozemské prístavy a prekladiská, výrobné ukazovatele práce prístavu a jeho základné časti – územie prístavu, vodné plochy a hydrotechnické zariadenia.
 9. Línie prístavných polôh, tvary priečneho profilu (ich výhody a nedostatky).
 10. Klasifikácia a vybavenie polôh, technické charakteristiky polohy.
 11. Portálové žeriavy, drapáky prekladajúce rôzne druhy nákladov a ich základné parametre.
 12. Charakteristika prekládkových prác v prístavoch, spôsob určenia a zvýšenia úrovne komplexnej mechanizácie.
 13. Drapákovo-zásobníkové prekladače, ich vybavenie na ochranu životného prostredia.
 14. Výklopníky železničných vozňov – zariadenia na nakládku uhlia alebo rudy do plavidiel.
 15. Dôvody kontajnerizácie nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, hlavné prepravné trasy kontajnerov vo svete, námorné prieplavy a úžiny (Panamský, Suezský, Kielský prieplav a Malajská úžina).
 16. Kontajnerové prekladiská a terminály, technologické schémy prekládky kontajnerov, dopravné prostriedky a manipulačná technika na prekládku a prepravu kontajnerov, spôsoby zvyšovania priepustnosti v termináloch, najväčšie európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály.
 17. Vybavenie Ro-Ro prekládkovej polohy – výhody horizontálneho spôsobu prekládky, rampy a ich parametre.
 18. Kontinuálne pracujúce zariadenia prístavu (rôzny typy dopravníkov). Dopravníkové stroje – prekládkové zariadenia na nakládku/vykládku nákladu do/z plavidiel.
 19. Hydromechanizovaný a hydromonitorovaný spôsob vykládky štrkopieskov z plavidiel. Princíp práce pneumatických zariadení, ich výhody a nedostatky.