Plavba

Plavba

bakalárske štátnicové otázky 2016

 1. Základné rozdelenie nákladu na druhy a typy pre účely vodnej dopravy, s krátkou dôvodovou charakteristikou.
 2. Pôsobiace účinky na náklad v prepravnom reťazci.
 3. Prepravné vlastnosti voľne loženého hromadného nákladu.
 4. Prepravné vlastnosti kusového nákladu.
 5. Prepravné vlastnosti tekutého nákladu.
 6. Prepravné vlastnosti režimového nákladu.
 7. Fyzikálne vlastnosti, chemické a biochemické vlastnosti nákladu.
 8. Charakteristika chemických vlastností nákladu a ich vonkajší prejav.
 9. Charakteristika biochemických a biologických vlastností nákladu a ich vonkajší prejav.
 10. Nebezpečné vlastnosti nákladu a charakteristika ich účinku.
 11. Uzatvorené vnútrozemské vodné cesty a vnútrozemské vodné cesty. Vzájomná odlišnosť plavebných podmienok medzi týmito vodnými cestami a námornými vodnými cestami.
 12. Význam vodoznaku a vodný stav riečneho toku. Zákonitosti sprevádzajúce zmeny plavebných podmienok na riečnych úsekoch.
 13. Spôsob zobrazenia morfografickej informácie na plavebných mapách, značenie plavebnej dráhy vnútrozemských vodných ciest, zásady aktualizácie plavebných podmienok.
 14. Transeurópska vodná magistrála a charakteristika plavebných podmienok na jej špecifických úsekoch obmedzujúcich plynulosť plavby. Dostupnosť k aktuálnym informáciám o stave vodnej cesty.
 15. Princípy zostavenia máp eRNC a vektorových ENC. Charakteristika a možnosti praktického použitia vektorovej systémovej mapy I-ECDIS. Význam štandardizácie elektronických máp.
 16. Základné navigačné prístroje používané vo vnútrozemskej plavbe. Princíp funkčnosti meraných parametrov týmito prístrojmi.
 17. Tvare Zeme a jeho praktické zobrazenie, obsahová náplň navigačnej mapy a jej kartografické náležitosti, kartogafická projekcia.
 18. Využitie informačného systému RIS pre navigačné účely a základný prehľad o funkčnosti systému RIS.