Ekonomika a obchodná činnosť vo VD

Ekonomika a obchodná činnosť vo VD

               inžinierske štátnicové otázky 2016

 1. Investičná činnosť plavebného podniku, investičné rozhodovanie a kapitálové plánovanie, hodnotenie investičných projektov, metódy hodnotenia efektívnosti investícií, porovnávanie investičných variantov, výber zo zameniteľných variantov, vplyv inflácie a rizika na investičné rozhodovanie.
 2. Ľudský faktor v podmienkach plavebného podniku, personálna práca, princípy odmeňovania, mzda a jej funkcie, mzdové zložky hradené z nákladov, mzdové zložky hradené zo zisku.
 3. Náklady plavebného podniku, význam nákladov, klasifikácia nákladov, charakteristika základných kategórií nákladov, evidencia nákladov; druhové členenie nákladov, základné nákladové druhy a ich charakteristika.
 4. Náklady plavebného podniku, náklady podľa vzťahu k výkonom, fixné náklady, variabilné náklady, využitie nákladov.
 5. Náklady plavebného podniku, kalkulačné členenie nákladov, kalkulácia ako základný nástroj riadenia nákladov po línii výkonov.
 6. Kalkulácie nákladov v podmienkach plavebného podniku, funkcie kalkulácie, využitie kalkulácie, kalkulačné postupy, metódy kalkulácií, dynamická kalkulácia nákladov.
 7. Cena v podmienkach plavebného podniku, základy teórie ceny, cenové rozhodovanie, funkcie ceny, zásady tvorby ceny, metódy stanovenia ceny, cena za prepravu v námornej doprave, prepravné na Dunaji, cena za prekládku a skladovanie nákladu.
 8. Výnosy plavebného podniku, členenie a zisťovanie výnosov, tržby ako hlavná zložka výnosov, štruktúra tržieb plavebného podniku, možnosti ich zvyšovania.
 9. Výsledok hospodárenia plavebného podniku, úloha zisku v podnikaní, funkcie zisku, analýza bodu zvratu, bod zvratu pri konštantnej cene a lineárnom vývoji nákladov, bod zvratu pri premenlivej cene a nelineárnom vývoji nákladov.
 10. Prepravno–právne podmienky námornej plavby, spôsoby prevádzky, prepravná zmluva a prepravné dokumenty v linkovej námornej doprave, konosament ako námorný nákladný list.
 11. Prepravno–právne podmienky námornej plavby, spôsoby prevádzky trampových lodí, zmluva o prevádzke lode a zmluva o prenájme lode.
 12. Prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby, preprava všeobecného nákladu po Dunaji, právny rámec, prepravná zmluva a prepravné dokumenty, zodpovednosť zmluvných strán.
 13. Prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby, preprava nákladu po Dunaji v kontajneroch, právny rámec, prepravná zmluva a prepravné dokumenty, zodpovednosť zmluvných strán.
 14. Prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby, preprava nákladu po Rýne, právny rámec, podmienky plavby po Rýne, 4 zásady pre uskutočňovanie plavby, 4 zložky systému predpisov a nariadení, IVTB.
 15. Prepravno–právne podmienky vnútrozemskej plavby v rozšírenej Európskej únii, východiská harmonizácie, CMNI, právny rámec, práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť zmluvných strán a jej rozsah.