Technika a technológia VD

Technika a technológia VD

inžinierske štátnicové otázky 2016

 1. Deformácie a poškodzovanie detailov lodného telesa, diagnostika lodného trupu a palubných nadstavieb.
 2. Diagnostika jednotlivých častí motora, demontáž a diagnostika lodnej vrtule, diagnostika a spôsob opravy prevodového ústrojenstva a hriadeľového vedenia.
 3. Elektrické motory, selsyny, servomechanizmy, tepelné spotrebiče a osvetlenie lode.
 4. Energeticko-plavebný stupeň – usporiadanie a účel jednotlivých jeho objektov, funkcia a druhy hatí, plavebných zariadení a doplňujúcich objektov.
 5. Hydraulický režim vodnej cesty – interakcia plavidla a vodného prostredia, transformácia vlnového režimu, splaveninový režim – transformácia dna rieky, ich účinky, príčiny vzniku špirálového prúdenia a brodov, umelé zásahy do priečneho a pozdĺžneho profilu.
 6. Hydrologický, meteorologický a teplotný režim vodnej cesty – pojmy a používané metódy, hydrografia, merná krivka profilu a jej využitie, hydrologické a meteorologické vplyvy na plavbu.
 7. Klasifikácie vodných ciest – dôvody a rozdiely medzi Seilerovou a súčasnou, triedy pre rekreačnú, regionálnu a medzinárodnú plavbu.
 8. Legislatíva SR a EÚ pre vodnú dopravu, ciele a obsah AGN, rozdelenie vodných ciest podľa technického charakteru a pozície v európskej plavebnej sieti, najdôležitejšie trasy.
 9. Lodná preprava nákladu a osôb po vnútrozemských vodných cestách v zmysle legislatívnych noriem EÚ platných pre prepravu nákladu.
 10. Nakládka/vykládka nákladu v prístavoch a spôsoby zistenia jeho hmotnosti.
 11. Navigačné disciplíny – ich charakteristika a využitie pre bezpečnosť plavebnej prevádzky. Navigačný plán plavby. Technické zásady pre výber plavebnej trasy
  a zostavenie navigačného plánu.
 12. Poruchy a nepravidelnosti prevádzky na vodnej ceste, prípustné normy AGN, možnosti zvýšenia spoľahlivosti, riadenia plavebnej prevádzky a použitia grafikonu
 13. Príčiny vzniku a klasifikácia porúch častí strojov a lodných konštrukcií, chemická a elektrochemická korózia pasívna a aktívna antikorózna ochrana, starnutie plastov a nekovových materiálov.
 14. Prístav a prekladisko – druhy a funkcie, členenie a komunikačné napojenie areálu, železničná vlečka, infraštruktúra a supraštruktúra, prekládkový úsek a poloha – druhy a vybavenie pre technológie Lo-Lo a Ro-Ro, orientačné kapacitné prepočty.
 15. Spôsoby opráv, regenerácie a renovácie dielcov lodných strojov a zariadení, oprava rotačných dielcov na opravárenský rozmer, diagnostika a opravy detailov parných a plynových turbín.
 16. Spôsoby splavňovania a energetického využívanie toku, dôvody pre výstavbu kanála, pozdĺžny a priečny profil vodnej cesty, potrebné rozmerové parametre, význam hydraulickej charakteristiky profilu.
 17. Subjekty v logistickom prístavnom komplexe – druhy a poslanie riadenia prevádzkových procesov relatívne malého prístavu (prekladiska) a veľkého na príklade prístavu Hamburg a DAKOSY.
 18. Technická spôsobilosť plavidiel pre bezpečnú prevádzku v zmysle platných legislatívnych noriem SR.
 19. Technické prostriedky „dokovania“ plavidiel, čistenie trupov, detailov a mechanizmov lodných konštrukcií, opravy trupov i nadstavieb lodí, korekčné opravy lodných konštrukcií.
 20. Teritórium a akvatórium – usporiadanie technické riešenie prístavu na rieke a na prieplave, prístavný bazén, konštrukcia a technicko-technologické vybavenie nábrežia, sklady a skládky, užšia a širšia prístavná zóna.
 21. Vnútrozemský prieplav poslanie, druhy, vlastnosti, požiadavky a zásady pre stavbu a smerovanie trasy, kanálové mosty a tunely, zásobovanie vodou, priečny profil, špecifická plavebných komôr a výťahov.
 22. Význam Cargo plánu, zásady jeho zostavenia a postupnosť vypracovania, vyhotovenie pre jednotlivé druhy a typy nákladu.
 23. Základné prevádzkovo-ekonomické charakteristiky lodí a plavidiel, ich využitie pre zostavenie plánu plavby. Zásady rozmiestnenia a uloženia nákladu v lodných priestoroch na zaistenie bezpečnej prepravy a plavebnej prevádzky.
 24. Zdroje elektrickej energie, lodná elektráreň, spôsob rozvodu elektrickej energie na plavidle, funkcie, vyhotovenie a vybavenie rozvádzačov.