Ing. Andrea Galieriková

  • Telefón: +421/41/513 35 60
  • E-mail: andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk
  • Kancelária: BF 201 (staré označenie NF 201)

Vedenie cvičení z predmetov:

Bakalárske štúdium 

Inžinierske štúdium

Vzdelanie a profesný rast

Od roku 2015 je interná doktorandka na Katedre vodnej dopravy.

Dizertačná práca: Inovatívne spôsoby monitorovania prepravy nebezpečného nákladu na Dunaji.

Najvýznamnejšie publikácie

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Intermodal transportation of dangerous goods [Intermodálna preprava nebezpečných vecí] / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 19, no. 2 (2017), s. 80-85.

Global transportation of foodstuff [Globálna preprava potravín] / Peter Piala, Andrea Galieriková, Andrej Dávid.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 19, no. 2 (2017), s. 116-119.

Threat and risks during transportation of LNG on European inland waterways  [Hrozby a riziká počas prepravy LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách] / Andrea Galieriková, Tomáš Kalina, Jarmila Sosedová
In: Transport Problems = Problemy Transportu: scientific journal. – ISSN 1896-0596. – Vol. 12, iss. 1 (2017) s. 73-81

International project Seine – Nord – enlargement of the European waterway network [Medzinárodný projekt Seina-Sever – rozširovanie siete vodných ciest]  / Andrea Galieriková, Júlia Sýkorová, Jarmila Sosedová
In: Globalization and its socio-economic consequences: 16th international scientific conference: proceedings: 5th-6th October 2016, Part II. ISBN 978-80-8154-191-9. Online, s. 2191-2797.

Environmental aspects of transport in the context of development of inland navigation / Andrea Galieriková, Jarmila Sosedová
In: Ekológia (Bratislava, SAV) ISSN 1335-342X. Vol. 35, iss. 3 (2016) s. 279-288

Safety rules for transportation of LNG on European inland waterways
[Bezpečnostné postupy pri preprave LNG po európskych vnútrozemských vodných cestách]  / Andrea Galieriková Jarmila Sosedová
In:Transport problems 2016: VIII international scientific conference: 29.06.-01.07.2016, Katowice-Walbrzych: V international symposium of young researches.