Ing. Andrea Galieriková

  • Telefón: +421/41/513 35 60
  • E-mail: andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk
  • Kancelária: BF 201 (staré označenie NF 201)

Vedenie cvičení z predmetov:

Bakalárske štúdium 

Inžinierske štúdium

Vzdelanie a profesný rast

Od roku 2015 je interná doktorandka na Katedre vodnej dopravy.

Dizertačná práca: Inovatívne spôsoby monitorovania prepravy nebezpečného nákladu na Dunaji v kontexte rozvoja multimodality.