Inžinierske štúdium

Absolvent inžinierskeho štúdia je pripravený na vykonávanie všetkých vyšších riadiacich funkcií vo firme, zaoberajúcej sa činnosťami súvisiacimi so zabezpečovaním lodnej prevádzky alebo s poskytovaním prístavných služieb. Je oboznámený s príslušnými legislatívnymi normami pre vnútrozemskú a námornú plavbu, vrátane podmienok podnikania vo vodnej doprave a preukazovania odbornej spôsobilosti dopravcu a člena posádky plavidla.

Je oboznámený s prevádzkou lodí a plavidiel, ich údržbou a opravami. Ovláda poriadok plavebnej bezpečnosti a je informovaný o možnostiach využitia systému riečnej informačnej služby pre účely plánovania plavby. Pozná všetky obtiažne úseky plavby na slovenskom úseku Dunaja a dokáže používať elektronické mapy vnútrozemských vodných ciest. Je oboznámený s plavebnou prevádzkou a zásadami efektívneho využitia lodnej flotily.

Pozná všetky druhy výkonných technologických prekládkových zariadení vo vnútrozemskom a námornom prístave, je oboznámený s ich prevádzkou, ktorú dokáže technicky a ekonomicky analyzovať a vyhodnotiť. Na základe znalosti všetkých technologických procesov súvisiacich s využitím lodnej prepravy nákladu dokáže následne riešiť súčinnosť obsluhy dopravných prostriedkov v prístave medzi plavidlom a inými druhmi dopravy.

Ekonomicky vie analyzovať lodnú prevádzku, lodnú prepravu nákladu a činnosť prístavu so syntézou potrebných výstupov a formulovaním príslušných záverov a rozhodnutí. Je oboznámený so zásadami obchodnej činnosti plavebného podniku a vie využiť služby finančných subjektov pre účely obnovy alebo rozšírenia činnosti firmy. Pozná aktuálne prepravné–právne podmienky na vnútrozemských vodných cestách, vrátane prepravných dokumenty sprevádzajúcich náklad. Tieto doklady vie spracovať, analyzovať a správne využívať.

Je schopný komunikovať v jednom svetovom jazyku v rozsahu základnej všeobecnej i odbornej terminológie a dokáže pracovať s odbornou cudzojazyčnou literatúrou zodpovedajúcej jeho odbornosti.. V tejto činnosti vie využívať elektronický prekladač.

S ohľadom na vyššie prezentovaný profil je absolvent schopný uplatniť sa na pozíciách v strednom a vrcholovom manažmente dopravných a zasielateľských firmiem poskytujúcich alebo sprostredkujúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej plavbe a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri správe a riadení osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch tuzemských a medzinárodných alebo na uzatvorených vodných plochách. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie i v medzinárodných organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, v ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, v oblasti správy a riadenia údržby vodných ciest, v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier a v dopravnom výskume.