Ing. Martin Jurkovič, PhD.

  • Telefón: +421/41 513 35 64
  • E-mail: martin.jurkovic@fpedas.uniza.sk
  • Kancelária: BG 301( staré označenie NG 301)
  • Konzultačné hodiny: Utorok: od 13,00 hod. – do 15,00 hod.

Výučba predmetov

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Vzdelanie a profesný rast

Je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2013 obhájil dizertačnú prácu na tému Logistika lodnej prepravy automobilov na Slovensku a bol mu udelený titul philosophiae doctor. Od roku 2013 pracuje ako vysokoškolský učiteľ na katedre vodnej dopravy. Bol riešiteľom medzinárodného výkusmného programu HINT – Harmonizácia vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom vzdelávania a informačných technológií.

Najvýznamnejšie publikácie

Odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch

Technological and educational requirements for inland navigation simulator in the Danube region [Technologické a vzdelávacie požiadavky na lodný simulátor v dunajskom regióne] / Martin Jurkovič, Andrej Dávid.
In: Naše more = Our sea : znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo. – ISSN 0469-6255. – Vol. 62, Iss. 1 (2015), s. 13-19.

Simulation process of optimal transport department regarding to transport vehicles based on AHP method – applied to Slovakia [Simulácia procesu výberu optimálneho dopravného odboru pri preprave automobilov na základe metódy AHP – aplikácia na podmienky SR] / Martin Jurkovič, Jarmila Sosedová.
In: Asian Journal of Engineering and Technology [elektronický zdroj]. – ISSN 2321-2462. – Vol. 1, No. 4 (2013), online, s. 124-128. – Spôsob prístupu: http://ajouronline.com/index.php?journal=AJET&page=article&op=view&path%5B%5D=475&path%5B%5D=262