Veda a výskum

HINT (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology)

 • číslo projektu: SEE/D/0080/3.2/X
 • doba riešenia: 2012 – 2015
 • charakter úlohy: iné zahraničné granty
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • spoluriešitelia: Anna Dvořáková, Ing. Martin Jurkovič, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD., Gabriela Matoušková, Ing. Marián Pecko, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD. , Ing. Viera Špalková, doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: Európska únia, JTS, Budapest

Projekt HINT patrí medzi projekty Európskej únie (EÚ), ktoré sa zameriavajú na podporu vnútrozemskej plavby. Projekt vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI (Cooperation-Network for Logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions, SEE/A/223/3.2/X), vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy, akými sú EWITA (European Web Platforms and Training Concepts for Intermodal Inland Waterway Transport), PLATINA (Platform for the Implementation of NAIADES) alebo EDINNA (Education in Inland Navigation). Medzi základné ciele projektu HINT patrí: – harmonizácia vzdelávacieho procesu a tvorba jednotných štandardov vo vzdelávaní členov lodných posádok v zmysle STCIN (Standards for Training and Certification in Inland Navigation) v dunajskom regióne, – aplikácia informačných technológií vo vzdelávacom procese, tj. vývoj prípadových štúdií v rámci samovzdelávania, resp. vo výučbovom procese, vývoj multimediálnych materiálov, príprava nových vzdelávacích modulov v rámci INeS-u (Inland Navigation e-learning System), – nadnárodná spolupráca organizácií, ktoré pôsobia vo vodnej doprave v podunajských štátoch, – vývoj konceptu simulátorov, vrátane praktických školení členov lodných posádok a pracovníkov prístavu, – propagácia vodnej dopravy, vrátane pracovných príležitostí v tomto druhu dopravy.

ISEMOA – Improving Seamless Energy-efficient Mobility chains for All

 • číslo projektu: IEE/09/862/SI2.558304
 • doba riešenia: 2010 – 2013
 • charakter úlohy: iné zahraničné granty
 • zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
 • spoluriešitelia: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • fin. prostriedky pridelil: European Commission

Projekt ISEMOA podporuje obce, mestá a regióny v ich úsilí odstrániť bariéry a prekážky z verejných priestranstiev a verejnej dopravy a tiež prostredníctvom podpory udržateľnej dopravy zlepšiť dostupnosť každodenných služieb obyvateľom. Cieľom projektu je vytvoriť metodiku ISEMOA Systému manažérstva kvality (ISEMOA SMK), ktorá bude poskytovať štruktúrovaný rámec zameraný na systematické posudzovanie a zlepšovanie dostupnosti participujúcich obcí, miest a regiónov. Hlavnými výstupmi projektu bude ISEMOA systém implementovaný vo viac než 15 testovacích lokalitách po celej Európe a viac než 100 vyškolených ISEMOA audítorov, pripravených implementovať systém riadenia kvality ISEMOA v samosprávach, mestách a regiónoch po celej Európe.

Podpora rozvoja trvalo udržateľnej mobility v previazaní na metodiky používané v krajinách Latinskej Ameriky

 • číslo projektu: 1/KVD/2013
 • doba riešenia: 2013
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
 • fin. prostriedky pridelil: F PEDAS

Podstatou výskumnej úlohy je zhodnotenie možností podpory rozvoja trvalo udržateľnej mobility na Európskom kontinente v previazaní na metodiky uplatňované vo vybraných krajinách Latinskej Ameriky. Ciele výskumnej úlohy v jednotlivých rokoch riešenia sú: 1. Spracovanie prehľadu prístupov používaných pre zvyšovanie trvalo udržateľnej mobility. 2. Zhodnotenie uvedených prístupov vzhľadom na možnosti ich aplikovateľnosti v národných podmienkach. 3. Identifikácia „best practices“ podľa stanovených kritérií. Predpokladaným prínosom riešenia výskumnej úlohy bude nadviazanie medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami Latinskej Ameriky, pôsobiacimi v predmetnej oblasti, ktorá môže byť trvalou základňou pre realizáciu spoločných výskumných projektov. Sieťovanie poznatkov a ich transfer v rámci prostredí.

Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions

 • číslo projektu: SEE/A/223/3.2/X
 • doba riešenia: 2009 – 2012
 • charakter úlohy: iné zahraničné granty
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • spoluriešitelia: Ing. Ján Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE)

Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky

 • číslo projektu: ITMS 26220220007
 • doba riešenia: 2009 – 2012
 • zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
 • spoluriešitelia: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD. , Anna Dvořáková, Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Peter Piala, PhD. Ing. Jan Šlesinger, PhD. doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Transformačné procesy v prístavoch na logistické centrá

 • číslo projektu: 1/KVD/2012
 • doba riešenia: 2012
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • spoluriešitelia: Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. / 50 h
 • fin. prostriedky pridelil: F PEDAS

Inovácia študijného programu “Vodná doprava” implementáciou telematických technológií do profilových predmetov

 • číslo projektu: 313-014ŽU-4/2010
 • doba riešenia: 2010 – 2011
 • charakter úlohy: KEGA
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
 • spoluriešitelia: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Peter Jankovič, Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Ing. Peter Piala, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., Ing. Michal Žarnay, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: Ministerstvo školstva SR

Model vnútrozemského prístavu ako dopravného uzla na vodnej ceste a jeho transformácia na multimodálne dopravno-logistické centrum

 • číslo projektu: 1/0614/10
 • doba riešenia: 2010 – 2011
 • charakter úlohy: VEGA
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • spoluriešitelia: Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: Ministerstvo školstva SR

Možnosti zvyšovania výkonnosti, kvality a ekonomickej efektívnosti verejnej osobnej dopravy v SR prostredníctvom aplikácie metódy benchmarkingu

 • číslo projektu: 1/KVD/2010
 • doba riešenia: 2010 – 2011
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľIng. Miroslava Mikušová, PhD.
 • spoluriešiteliadoc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Martin Lednický, Ing. Peter Piala, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: FPEDAS

Elektronické využitie telematických technológií v “Technológii plavby”

 • číslo projektu: D-08-101/0003-00
 • doba riešenia: 2008 – 2009
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
 • spoluriešitelia: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Jan Šlesinger, PhD., prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
 • fin. prostriedky pridelil: TATRA BANKA (nadácia Tatra banky – Grantový program: Podpora kvality vzdelávania na vybraných VŠ)

Tvorba jednotnej siete vzdelávania pracovníkov vodnej dopravy v podunajských štátoch

 • číslo projektu: 1/KVD/09
 • doba riešenia: 2009 – 2010
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • spoluriešitelia: Ing. Miroslav Bariak, Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Ing. Peter Piala, PhD., Ing Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: ŽU v Žiline, F PEDAS

Tvorba nového obsahu študijného programu Vodná doprava pre študijný odbor Doprava v súlade s požiadavkami praxe v ostatných krajinách Európskej únie a s jej programom NAIADES

 • číslo projektu: 8/KVD/0
 • doba riešenia: 2008 – 2010
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • spoluriešitelia: Ing. Miroslav Bariak, Ing. Eva Filová, Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Miroslava Mikušová, PhD., Ing. Peter Piala, PhD., Ing Jan Šlesinger, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
 • fin. prostriedky pridelil: ŽU v Žiline, F PEDAS

Vodná doprava v kontexte rozvoja turizmu v regióne Medzibodrožie

 • číslo projektu: 2/KVD/09
 • doba riešenia: 2009 – 2010
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Filová
 • spoluriešitelia: Ing. Božena Hejhalová, PhD., Ing. Miroslava Mikušová, PhD., doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
 • fin. prostriedky pridelil: F PEDAS

Výskum možností zabezpečenia praktickej prípravy odborníkov pre vnútrozemskú plavbu na báze simulácie virtuálnej reality

 • číslo projektu: 3/KVD/09
 • doba riešenia: 2009 – 2010
 • charakter úlohy: inštitucionálny výskum
 • zodpovedný riešiteľ: Ing. Jan Šlesinger, PhD.
 • spoluriešitelia: Ing. Miroslav Bariak, doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. Tomáš Kalina, PhD., Ing. Peter Piala, PhD., doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.
 • fin. prostriedky pridelil: ŽU v Žiline, F PEDAS