Bakalárske štúdium

Absolvent bakalárskeho stupňa je pripravený na vykonávanie všetkých nižších prevádzkovo–technických funkcií vo firme zaoberajúcej sa činnosťami súvisiacimi so zabezpečovaním lodnej prevádzky alebo s poskytovaním prístavných služieb. Je oboznámený s legislatívnymi normami upravujúcimi činnosť prepravnej a prístavnej prevádzky, vrátane podmienok podnikania vo vodnej doprave.

Pozná všetky druhy vnútrozemských plavidiel a lodí a je oboznámený s požiadavkami, ktoré vyžaduje starostlivosť o náklad.

Pozná všetky druhy výkonných technologických prekládkových zariadení vo vnútrozemskom a námornom prístave a je oboznámený s ich prevádzkou. Zároveň pozná technologické procesy súvisiace s obsluhou plavidiel v prístave, najmä pri prekládke medzi plavidlom a inými druhmi dopravy.

Ovláda prácu na počítači s textovým a výpočtovým editorom, vrátane využitia databázových stránok.

Je pripravený komunikovať v jednom svetovom jazyku v rozsahu základnej všeobecnej terminológie, s odbornou cudzojazyčnou literatúrou je schopný pracovať v primeranej miere. Je oboznámený s prácou na elektronickom prekladači.

S ohľadom na vyššie prezentovaný profil je absolvent schopný uplatniť sa na nižšom stupni riadenia vo výkonných profesiách v dopravných a zasielateľských firmách poskytujúcich alebo sprostredkujúcich prepravné služby vo vnútrozemskej a námornej plavbe a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri organizovaní a zabezpečovaní osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch alebo uzatvorených vodných plochách. Absolvent je schopný nájsť svoje uplatnenie i v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, pri správe a údržbe vodných ciest, v oblasti zabezpečovania prevádzky multimodálnych logistických centier.